Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza potrzeb szkoleniowych

* 1. Czy aktualnie dostrzega Pan/Pani potrzebę/ konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze związanym z pracą w Triumph International Polska?
tak
nie (proszę przejść do pytania 7)
2. W jakim stopniu jest Pan/Pani aktualnie zainteresowany/a podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze związanym z pracą w Triumph International Polska?
(proszę ocenić swój poziom zainteresowania na skali 1-7, gdzie 1 – oznacza najniższe zainteresowanie, 7 – najwyższe)
1 2 3 4 5 6 7
3. 3. Szkoleniami z jakiego zakresu byłby/aby Pan/Pani zainteresowany/a w najbliższym czasie?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary szkoleniowe)
szkolenie z zakresu przygotowywania prezentacji i negocjowania
szkolenie z procesu sprzedaży
automotywacji
komunikacja interpersonalna
zarządzanie sobą w czasie
coaching
szkolenia informatyczne (proszę wskazać zakres w polu poniżej)
inne (proszę podać propozycje obszarów szkoleń w polu poniżej)
4. Jaki jest powód konieczności udziału w wymienionych wyżej formach doskonalenia zawodowego?
(można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
potrzeba/ chęć podniesienia kompetencji społecznych,
potrzeba/ chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych,
potrzeba/ chęć zmiany kwalifikacji,
potrzeba/ chęć nabycia nowych umiejętności,
potrzeba/ chęć aktualizacji wiedzy,
potrzeba/ chęć wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości i współpracy,
inny (wpisz w polu poniżej)
5. Gdyby zostało zorganizowane szkolenie dotyczące zakresu wiedzy, umiejętności wskazanych przez Pana/Panią w pytaniu 4, to na jakie elementy powinno się położyć największy nacisk podczas tego szkolenia?
6. Proszę wskazać preferowane przez Pana/Panią metody i formy nauki.
warsztatowe
wykładowe
e-learningowe (nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych)
połączenie w/w.
* 7. Proszę wymienić najważniejsze zadania realizowane przez Pana/Panią na zajmowanym stanowisku oraz określić częstotliwość wykonywania każdego z nich.
Przykład: Omawianie wyników sprzedażowych z właścicielami sklepów - 4
(Skala: 1 – bardzo rzadko, 2 – rzadko, 3 – średnio często, 4 – często, 5 – bardzo często)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
* 8. Z którymi spośród wyżej zadań wymienionych w pytaniu 7 radzi sobie Pan/Pani najlepiej?
(proszę podać oznaczenia literowe zadań wymienionych w pytaniu 8)
* 9. Z wykonywaniem których zadań, wymienionych w pytaniu 7, ma Pan/Pani największe trudności?
(proszę podać oznaczenia literowe zadań wymienionych w pytaniu 8)
* 10. Jakie mogą być przyczyny tych trudności?
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedz; proszę uzasadnić wybór każdej z nich)
nie dysponuję odpowiednimi narzędziami pracy:
nie otrzymuję odpowiedniego wsparcia ze strony przełożonego:
nie czuję się odpowiednio zmotywowany/a:
nie mam wystarczająco dużego doświadczenia:
nie posiadam wystarczającej wiedzy, umiejętności:
* 11. W jakich szkoleniach brał/a Pan/Pani udział pracując na swoim stanowisku?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .